ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียน จิตอาสาทำความดี ยินดีต้อนรับ


ค้นหา
ข้อมูลนักเรียน
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น ความดี
1 11111 เด็กชายเก่ง ขยันเรียนดี ม.1/1 ความดี
2 7878 เด็กชายกอไก่ มาดี ม.1/1 ความดี
3 99999 เด็กชายม่อนกลาง บุญมี ตัญญาภักดิ์ ม.1/1 ความดี
4 78787 เด็กชายมานะ แข็งขันน ม.1/1 ความดี
5 22222 นายดำเกิง รักไทย ม.1/2 ความดี
6 66665 เด็กชายขอไข่ มีรา ม.1/3 ความดี
7 8888 เด็กหญิงอุทัยเทวี งามแท้ ม.1/5 ความดี
8 6565 เด็กชายยอด ขยั่นเรียน ม.2/1 ความดี
9 2525 เด็กชายดำเกิก มานา ม.2/3 ความดี
10 88888 เด็กชายกศิวัฒน์ ตัญญาภักดิ์ ม.2/4 ความดี
11 1212 เด็กชายเเดง นามมี ม.2/4 ความดี
12 77777 นายม่อน บุญมี ตัญญาภักดิ์ ม.3/1 ความดี
13 78789 นายดำเกิง บันเทิงรักไทย ม.4/1 ความดี
14 56789 นางสาวรัชนีกร ผดุงโกเม็ด ม.4/1 ความดี
15 87878 นายดำเกิน บันเทิงรักไทย ม.4/2 ความดี
16 05185 นางสาวสุดารัตน์ เกิดวัน ม.4/3 ความดี
17 05213 นางสาววิยะดา ศรีคำ ม.4/3 ความดี
18 05152 นางสาวสุพัตรา โพธิใส ม.4/3 ความดี
19 05153 นางสาวสุมณฑา จันพิลา ม.4/3 ความดี
20 05154 นางสาวอนิสา ดวงจันทร์ ม.4/3 ความดี