Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 67414 View view 54.198.212.30 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 27/10/2017 15:34 น.

 

พันธกิจ (MISSION)

1.                       องค์กรแห่งการเรียนรู้

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพทุกกลุ่มสาระ

-ครูทุกคนมีบล็อกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

2.                       จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

-มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทุกกลุ่มสาระ

3.                       คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์

-มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-มีการจัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ

-มีการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้

4.                       คิดวิเคราะห์

-ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์

5.                       นิสัยรักการอ่าน

-จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านทุกกลุ่มสาระ

6.                       ส่งเสริมคุณธรรม

-จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม

-สอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา

7.                       เศรษฐกิจพอเพียง

-นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน

 

เป้าประสงค์  (Goal) 

1.         นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

2.         นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3.         นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4.         ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้  อย่างมีความสุข

5.         นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยรักการอ่าน และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้  ในการดำเนินชีวิตได้

6.     นักเรียนมีความถนัดและความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาความรู้   และทักษะทางด้านนี้อย่างเต็มศักยภาพ

7.     นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเองพร้อมมีคุณธรรม

 

จริยธรรมในการทำงาน

 Missions

1.           Teaching System

-                  Develop curriculum to be consistent to students

-                  Develop learning management

-                  Develop teachers and personnel

-                  Develop student care system

-                  Develop learning sources

2.           Supporting System

-Strategic planning process

-Internal quality assurance process

-Networking process

-Philosophy of sufficiency economy

      3. Important Information Keeping System

            -Curriculum and learning management plans

            -Learning achievement

            -Self -Study Report (SSR), Self -Assessment Report (SAR)

            -Project and Activity Report

            - Financial and accounting documents

Goals

1.           Students learn happily under good environment and a variety of learning sources

2.           Students have knowledge, capacity and desired characteristic according to educational criterion

3.           Students are able to use technological media in daily life appropriately

4.           Community has the participation in developing students to be good member of community, and students can live a happy life in a society

5.           Students are virtuous, moral, habitual to love reading, and able to apply philosophy of sufficiency economy in their daily life

6.           Students are skilled and capable of mathematics, science. They are capably developed with these two skills.

7.           Students can learn, study and research by themselves about technology information, together with having virtue and morality in their work

8.           Students have capacity according to their skills and interests

 

       ภาษาอังกฤษ : Mr. Ray
 อัพโหลดขึ้นเว็บ : ครูวัชระ บุญมี

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
241 หมู่ 1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เบอร์โทรติดต่อ  042075075,Fax 042075131
ติดต่อผู้ดูแล (ครูวัชระ บุญมี) watchara@ck.ac.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo