กิจกรรม IS คอมพิวเตอร์

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

กิจกรรม IS คอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์