ระบบตรวจความสะอาดเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
รหัสห้อง ชั้น เขตบริการ ครูที่ปรึกษา ผู้ตรวจเขตฯ ผลการตรวจ วันที่ตรวจ  
101 ม.1/1 บริเวณรอบโรงฝึกงาน นางสาวกัลญา ด้วงแพง กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
102 ม.1/2 โรงอาหาร 1 นางสาวจุฑารัตน์ รูปช้าง กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
103 ม.1/3 โรงอาหาร เวทีมวย นายรังษี แก้วน้ำใสย์ กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
104 ม.1/4 หอประชุม นางมินตรา มังบู่แว่น, นางอังคณาร์ ลีกอก กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
105 ม.1/5 สวนหย่อม และข้างหอประชุมฝั่งห้องสมุด นางสาวชไมพร ธนะกิจ, นางสาววรลักษม์ จันทเมือง กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
201 ม.2/1 ถนนหน้าโรงอาหาร หอประชุมถึง Car Care นางวรารัตน์ เหลาผา กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
202 ม.2/2 สนามฟุตบอล ฝั่งตะวันตก นางสาวขนิษฐา ศรีบุรินทร์, นางสาวขนิษฐา มีมะจำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Green 2018-07-17 โหลดใหม่
203 ม.2/3 สนามฟุตบอล ฝั่งตะวันออก นางสาวสีวัน กองสิงห์, นางสาวขนิษฐา มีมะจำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Green 2018-07-17 โหลดใหม่
204 ม.2/4 ลานหน้าเสาธงฝั่งห้องสมุด นางสาวโสภา กุลากุล, นายบุญชัย จันทนา กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
205 ม.2/5 บริเวณหน้าเสาธงฝั่งห้องคอมพิวเตอร์ นางสาวปิยพร สารมโน กรุณาเลือกผู้ตรวจ Red 2018-07-11 โหลดใหม่
301 ม.3/1 หน้าระเบียงด้านล่างอาคาร 3 และด้านข้าง นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
302 ม.3/2 หลังห้องสมุดระหว่างอาคาร 2-3 นางสาวอุบล มาสนา นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
303 ม.3/3 หลังห้องคอมฯ ระหว่างอาคาร 2-3 นางณฐพร จันทร์แจ่ม นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
304 ม.3/4 หน้าระเบียงด้านล่าง อาคาร 2 และด้านข้าง นายวัชระ บุญมี, นางสาวศิริรัตน์ ยอดช่าง นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
401 ม.4/1 หลังอาคาร 2 ฝั่งตะวันตก นางสาวศศิภา วงษ์คำจันทร์ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
402 ม.4/2 บริเวณอาคาร 2 ฝั่งตะวันออก นางสาวปรีดาวรรณ รอดประทับ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
403 ม.4/3 หน้าระเบียงชั้นล่างอาคาร 1 และด้านข้าง ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ กรมทอง นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
404 ม.4/4 บริเวณหลังอาคาร 1 ถึงเตาเผาขยะ นางสุดารัตน์ คุณทาบุตร, นายวีระยุทธ เหมือนนึก นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 2018-07-18 โหลดใหม่
405 ม.4/5 ถนนหน้าโรงรถจากเตาเผาขยะถึงหน้าโรงเรียน นางสาวอลิษา หาดนิล, นายวชิรวิทย์ หลุ่งเป้า นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
501 ม.5/1 บริเวณโรงรถถึงเตาเผาขยะ นายศักดา พรมกุล, นางสาวกนกวรรณ อ่อนสงไกร นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
502 ม.5/2 เตาเผาขยะ ถึง สระน้ำ นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์, นายพรชัย เหลาเป นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
503 ม.5/3 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์, นายศิริชัย น้อยโสภา นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
504 ม.5/4 สวนวิทยาศาสตร์ นางสาวพักตร์สุดา วงษ์ชมภู, นายสุนันท์ รอดประทับ นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
505 ม.5/5 ป้ายหน้าโรงเรียน ถึง รพ.สต. นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น, นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-07-20 โหลดใหม่
601 ม.6/1 ศาลาพระ ถึง สนามเปตอง นายพีรภัทร สะเดา, นางพชระมน ดวงดาวพารัมย์ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Green 2018-07-17 โหลดใหม่
602 ม.6/2 สนามบาลเกตบอล นายเสกสรร บุบผากรรณ์, ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวนิช ชื่นชม นายวีระยุทธ เหมือนนึก Green 2018-07-17 โหลดใหม่
603 ม.6/3 ถนนเข้าบ้านพักครู นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ, นางสาวทิพวรรณ์ วงลำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Green 2018-07-17 โหลดใหม่

พัฒนาโดย... ครูวัชระ บุญมี ครู (คศ.2) โรงเรียนเชียงกลมวิทยา