ระบบตรวจความสะอาดเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
รหัสห้อง ชั้น เขตบริการ ครูที่ปรึกษา ผู้ตรวจเขตฯ ผลการตรวจ วันที่ตรวจ  
101 ม.1/1 ลานหน้าเสาธงฝั่งห้องสมุด นางสาวกัลญา ด้วงแพง นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
102 ม.1/2 สวนหย่อม และข้างหอประชุมฝั่งห้องสมุด นางสาวจุฑารัตน์ รูปช้าง นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
103 ม.1/3 ศาลาพระ ถึง สนามเปตอง นายรังษี แก้วน้ำใสย์ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
104 ม.1/4 ถนนหน้าโรงอาหาร หอประชุมถึง Car Care นางมินตรา มังบู่แว่น, นางอังคณาร์ ลีกอก นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
105 ม.1/5 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวชไมพร ธนะกิจ, นางสาววรลักษม์ จันทเมือง นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-09-05 โหลดใหม่
201 ม.2/1 โรงอาหาร เวทีมวย นางวรารัตน์ เหลาผา นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
202 ม.2/2 บริเวณหน้าเสาธงฝั่งห้องคอมพิวเตอร์ นางสาวขนิษฐา ศรีบุรินทร์, นางสาวขนิษฐา มีมะจำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
203 ม.2/3 ถนนหน้าโรงรถจากเตาเผาขยะถึงหน้าโรงเรียน นางสาวสีวัน กองสิงห์, นางสาวขนิษฐา มีมะจำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
204 ม.2/4 บริเวณหลังอาคาร 1 ถึงเตาเผาขยะ นางสาวโสภา กุลากุล, นายบุญชัย จันทนา นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
205 ม.2/5 หลังห้องสมุดระหว่างอาคาร 2-3 นางสาวปิยพร สารมโน นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
301 ม.3/1 บริเวณรอบโรงฝึกงาน นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
302 ม.3/2 สนามฟุตบอล ฝั่งตะวันตก นางสาวอุบล มาสนา นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
303 ม.3/3 หน้าระเบียงด้านล่าง อาคาร 2 และด้านข้าง นางณฐพร จันทร์แจ่ม นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
304 ม.3/4 หน้าระเบียงด้านล่างอาคาร 3 และด้านข้าง นายวัชระ บุญมี, นางสาวศิริรัตน์ ยอดช่าง นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
401 ม.4/1 หลังห้องคอมฯ ระหว่างอาคาร 2-3 นางสาวศศิภา วงษ์คำจันทร์ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
402 ม.4/2 หลังอาคาร 2 ฝั่งตะวันตก นางสาวปรีดาวรรณ รอดประทับ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
403 ม.4/3 สนามฟุตบอล ฝั่งตะวันออก ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ กรมทอง นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
404 ม.4/4 ถนนเข้าบ้านพักครู นางสุดารัตน์ คุณทาบุตร, นายวีระยุทธ เหมือนนึก นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่
405 ม.4/5 หน้าระเบียงชั้นล่างอาคาร 1 และด้านข้าง นางสาวอลิษา หาดนิล, นายวชิรวิทย์ หลุ่งเป้า นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
501 ม.5/1 หอประชุม นายศักดา พรมกุล, นางสาวกนกวรรณ อ่อนสงไกร นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
502 ม.5/2 สวนสุขภาพ นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์, นายพรชัย เหลาเป นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-09-05 โหลดใหม่
503 ม.5/3 เตาเผาขยะ ถึง สระน้ำ นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์, นายศิริชัย น้อยโสภา นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-09-05 โหลดใหม่
504 ม.5/4 บริเวณอาคาร 2 ฝั่งตะวันออก นางสาวพักตร์สุดา วงษ์ชมภู, นายสุนันท์ รอดประทับ นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น Red 0000-00-00 โหลดใหม่
505 ม.5/5 โรงอาหาร 1 นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น, นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์ Red 0000-00-00 โหลดใหม่
601 ม.6/1 บริเวณโรงรถถึงเตาเผาขยะ นายพีรภัทร สะเดา, นางพชระมน ดวงดาวพารัมย์ นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-09-05 โหลดใหม่
602 ม.6/2 ป้ายหน้าโรงเรียน ถึง รพ.สต. นายเสกสรร บุบผากรรณ์, ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวนิช ชื่นชม นายรังสี แก้วน้ำใสย์ Green 2018-09-05 โหลดใหม่
603 ม.6/3 สนามบาลเกตบอล นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ, นางสาวทิพวรรณ์ วงลำ นายวีระยุทธ เหมือนนึก Red 0000-00-00 โหลดใหม่

พัฒนาโดย... ครูวัชระ บุญมี ครู (คศ.2) โรงเรียนเชียงกลมวิทยา